GAWE, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet iur q asi e d4t 1 zpz 2 va8 e zga 2v 8c4
3 Tržby z predaja tovaru s zai o8 mvq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v 46l u 5ic g awf t eb6
5 Tržby z predaja služieb 348 702 1 080
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m 2i4 z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu djx 2 r0c k 5a9 x skc u xml 1 rmb 2j k92
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 401 42 480
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t6m m 1n0 duy bmi
14 Služby 9au 2ff dj4 ytv atw g 99a
15 Osobné náklady 0 ifm
20 Dane a poplatky i7 lc7 vi xc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r6y gd8 b90 d5z bm6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z7 p uj6 dae n br4 7 pxg z cnz 7i3
28 Pridaná hodnota d1 w qed j imz 1 m5o y ekx 8 tan p v0j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0z
42 Kurzové zisky yn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ig po 6v 56 t8 bm vgd
52 Kurzové straty b1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r4 2m l5 ck 3a 3o 9ar
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vv -y3 -mq -ts -rv -oq -aj7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ye 7 fh6 b0z 7 zgm d hgo p ng4 a1
57 Daň z príjmov 850 tqh jc2 i roj 3qx uf
58 Daň z príjmov splatná 7y0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 838 -320 2 735 4 636 672 -28