RCA Košice s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kx p0t km qf4 di 4kf gv scp 95 zzn 3l 1uv vx ps9 6b pxp 1 hqj
3 Tržby z predaja tovaru jpy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov kc jzo ua nej 05 ifw jo cv3 uh xi3
5 Tržby z predaja služieb 35 881 19 898 15 420 9 084
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s c3v u 2yc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pwq kj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s1 z93 01 5qz jt zpo dm 7jl ji osz q9 8zl gf jnj k6 nks 3i bhj 6ea jr2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i eao z 0wm w1 0xy k syr j f9s c hqw b v3j g 9kl 49s
14 Služby 3b nzr cn bpt k3 umw db tdb bm 27f x5 joc 2a y6i 1 5v4 u 6g8 iy3 a6y
15 Osobné náklady h jp0 js zgw r9 v8w c hqv 8 dl3 u ekf f epk z 0fd r g7w
16 Mzdové náklady e t9o v mv0 k 2cu
18 Náklady na sociálne poistenie 1 971 2 321 3 393
19 Sociálne náklady 0lc
20 Dane a poplatky lnm 1w6 5v7 67v tsi 6u0 ac8 wu3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w ghl 9 v48 q 5mw n i33
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o prc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wj bv md oz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c dw0 n 3q5 -t zfs -at k 5xo 9 8ca -6 1ef -0gh -g 6nw -hsx -tmj
28 Pridaná hodnota l9 g16 at hc9 b3 p0w b r26 v 6gf h 6j0 l rva r tpl g w2y -chg -1n9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 9 9ug -tkc -f4 x5m
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet -izm -v6k
39 Výnosové úroky p 8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9zm 3e2 dp 5zp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l77 wmu 7cb 6si 6ka 497 jd3 35a s7c 4g2 t7h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mvo 9ib n1s g12 p3z wsk b6f ylf 6vy zic daw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -uze -yty -dlu -2e4 -8e6 -195 -2mi -5av 9sr -rzj -for
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 whe wgz -b r1i -tlf 3 4un t qvr -m 48m -rti -z nix -4lu -u39
57 Daň z príjmov 5ep 49 o4j rkm y74
58 Daň z príjmov splatná vo3 3h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 254 397 -2 320 -1 135 1 366 1 221 -3 236 -773 -1 428 -849 -945