O.K.R. motor, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 1 148 470 821 808 704 697 1 126 923
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 zkf ucz hyv xkz omw 4wt q jdn oga
3 Tržby z predaja tovaru b h9m 681 823 qv8 txf sc9 h p98 44s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b j25 m 7nc p vyt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1m sni r ldt 7qq iqx 1cl ttx f9j x af5 5fn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 570 1 096 380 801 795 686 073 1 077 188
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xz 8bg ia bbo j n2n 8 9im
14 Služby hq st7 n 93k 2 gof m 3x0
15 Osobné náklady 5 cg1 zm otg
16 Mzdové náklady y qcq 41 2hv
18 Náklady na sociálne poistenie 2 415 2 735
20 Dane a poplatky rs 0nz k h4c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2a 7qu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5s igf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -sr ykk sfe yrx 8 tbi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ry mfe m mat v fsf 1 4v2 08 qpb
28 Pridaná hodnota -y8 bx2 -bzr -f fex b9 n9f dk s1w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 u o s1
39 Výnosové úroky y k e y
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 9 e t q
42 Kurzové zisky 5f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8m5 3gz 3 324 i zyg
49 Nákladové úroky g03 r w1t
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 21q d inq
52 Kurzové straty 1 56 uo td7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jyz lmz khn 7v8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -im6 -46t -w af7 -r 4mg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -v1 z04 x thx n ep5 z fhi no yp0
57 Daň z príjmov y jw6 6 i10 6 uwf
58 Daň z príjmov splatná i lk8 r jww u sq9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 570 8 823 739 30 10 126