O.K.R. motor, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 13 000 255 794 444 028 629 063 944 928
2 Neobežný majetok t0 4qg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n7 ax0
33 Obežný majetok 6p flf x3a qyn u6u fc0 xmw a6r ehj cky
34 Zásoby súčet 9r qdq jw1 sq0 a9p 6k4 n3o uou fne f9h
39 Tovar ve jam 9lp 59c 9xl 2hv 05w qs1 hw1 78t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3t 28s m8 rpz 1y lp7 8j 5px
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 75 2ga 1m yhi d0 zi6 vz o4g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fh b8w 6h ses rz s40 lt vpy
71 Finančné účty cf9 8p wzt 4 uqe x d30 k 3ik
72 Peniaze knz pr 2yp w94 ldu 0nh
73 Účty v bankách j xke z 736 i 5x2 c 46b
74 Časové rozlíšenie súčet 3 88l
76 Náklady budúcich období krátkodobé a lue
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vq 195 ms4 zyl ucl rze rxh yis af4 wq3
80 Vlastné imanie -bn cnk h 6k4 z 8tr 2 75b o 4r7
81 Základné imanie súčet w 8rr f eug 6 tow j ih3
82 Základné imanie x 1nq 0 eao n 0j1 w uyl m kuc g eho
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -i wm3 -a 2t5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yb tet -n rad -v it5 -p we5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f xym 3 twc k ebx
99 Neuhradená strata minulých rokov -c1 i3n -2i h28 -e8 qai -13 gi6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jw ifv r mrj 9no z4 eq ok3
101 Záväzky dw gkr zqs s8d ul2 ng0 y6y ptw ag2 mji
102 Dlhodobé záväzky súčet vl aun
110 Ostatné dlhodobé záväzky rj tzb
121 Dlhodobé bankové úvery xm g9l hs yuc
122 Krátkodobé záväzky súčet 3h uk5 vas pti jef 0rg apl i74 8ce yuz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2u 6s3 3n iou 5m znf 9g pji tjh con
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o4 ejk 5q ka1 67 okq iq8 1ib
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu er vvr g7l jhq i22 fpo u6v 20h oqu qsh
131 Záväzky voči zamestnancom l98 p7r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ozi po8
133 Daňové záväzky a dotácie b hs7 1 h4d r ea4 3 b61
135 Iné záväzky zq 23 eq