JARPO, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y 8e5 zi erz u9 rw5 d7 a30 pp ei6 e spx qv mpq 3a vlf
3 Tržby z predaja tovaru 0 nq8 g lrq 2 48x k q6w a ci7 yqv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xk 98m 4 7ol iv rq2 7p 4mp
5 Tržby z predaja služieb 5 567 10 601 12 166 19 163
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 2cx 7z y5r k0 3b8 ci 2um dn ulg r 0vk sv 0ty nh 617
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 082 9 202 5 282 562 3 716 1 075
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u y6i i fl8 q 0q8 x 37c 9 hgv i j6y n vfr e tpl
14 Služby c ks6 b pqi kj zb7 e9 s40 5 2i0 x og0 p rrj jx zff
15 Osobné náklady lrb ac qnu 1g gr f15 brm
19 Sociálne náklady hpk
20 Dane a poplatky coo ia6 4f k7p xvf b9 4dd lrw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku nfe q v1n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lv2 1z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dw4 vaq gaj 9 er4 i cu1 1 c17 v 4ei 8xf
28 Pridaná hodnota o23 b ihi 7xo u zif 3 c80 5 5yl o k38 m 8ru
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q
39 Výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sn ct yn k6 zf ux s5f u58
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yh yu ep ar wt 6j rhf k9r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yd -mq -12 -hk -7g -e3 -mj2 -ncl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením pwn uex 2dy 0 psq z tpr a pv0 y wee g7j
57 Daň z príjmov icr 9y 16 o30 ds6 kj0 o9j ce3
58 Daň z príjmov splatná lta tp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 427 302 110 1 713 1 706 1 442 1 866 341