SLIM - STUDIO s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w8 1vh hy bjl 2 gdo k 75q
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f e1c w mft
5 Tržby z predaja služieb 26 738 20 396
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 40 ofo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h8 yk4 i9 94g s k1s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 294
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 1ov s v3q
14 Služby kz 1on 7g ist 7 ahl
15 Osobné náklady o kck i 2dg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q 17s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu du swu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti df2 e s2u b m5l 3 err
28 Pridaná hodnota 8 201 sb 4 erp h rmq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g9 xy0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u7 1g5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fa -ik0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ub4 3 3nf b 9ft u zoq
57 Daň z príjmov u6 tsm 443 uzj a0c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 144 1 725 1 620 1 720 -480