SLIM - STUDIO s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kt a7s 8p c6j x q0l 5 dlv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7 sgi s sqj
5 Tržby z predaja služieb 26 738 20 396
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ha qt1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu es 9r8 27 6q6 v kok
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 294
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 pbf q knp
14 Služby 7g io9 gj jsg g tsj
15 Osobné náklady z nd9 4 vgi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k fjh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu os m7h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bmn v 44u i 93d z z77
28 Pridaná hodnota q 8bc ux h umz 6 r9f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5k 9bi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pl 61s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oi -ndy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6hr 4 9tu r ij9 h 1yl
57 Daň z príjmov da kl0 ha1 5du yyp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 144 1 725 1 620 1 720 -480