MaPeDa s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 69 353 100 217 49 012 19 527 17 586
2 Neobežný majetok d5 s87 ly 0f7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 578 13 140
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 84 paw j4 d31
33 Obežný majetok 7y 1qc tm m5k 2e zed 1j b7n ft lwo
34 Zásoby súčet th
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ml dl4 tz nxf t 1al 25 afb n yun
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dt q8n ih x8g c0 0ze k sto
62 Sociálne poistenie 79c g a0d
63 Daňové pohľadávky a dotácie k2n 1 uks
65 Iné pohľadávky t xfl x 79v
71 Finančné účty s coz 9 ydg mc q88 n 4au e ecw
72 Peniaze y 87o t vj0 3o q9k 2 dib m j0b
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z3 3ac n6p clw 8m gn2 6v vk2 ha o1h
80 Vlastné imanie 6c cdi 7b upo 3q aub p0 7wq 4n nxd
81 Základné imanie súčet 19 gfj sg wzc q0 y89 58 pzc xm 010
82 Základné imanie 3m ny9 32 nh5 70 fvy oj 39d eg w3f
87 Zákonné rezervné fondy tri h86 dlq 120
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 xd6 dt s4a -jv nx3 -1u mwz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 lzi 47 zap
99 Neuhradená strata minulých rokov -1x 820 -tz 8wc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n 42e mk dwh -je x5u -gpl -xq3
101 Záväzky xw 6eg 81 6vv 3i q8m 1 g6f iif
102 Dlhodobé záväzky súčet 0s 65d hxy k4h 8kc
122 Krátkodobé záväzky súčet 8u 5z6 bj 39l m0 u1o 0 vus xgg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 jir m 1wg c7z vu wf2
131 Záväzky voči zamestnancom g kkk 9 3k6 quk v00
133 Daňové záväzky a dotácie 1 0l6 2 cf0 1gm e3w ut9
135 Iné záväzky n rdc id a3b 0i 4ws 9 817
136 Krátkodobé rezervy z 6jm sfg d9a