HI-BEVEL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 510 946 1 062 423 1 193 145
2 Neobežný majetok md z07 lo 17e ya 7io
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 188 14 480 17 380
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 92 vim f2 dx1 ij e8b
33 Obežný majetok sx3 3wz o d88 l94 j 44k w2o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9lb 0qi kdi mej 6l3 vr2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fvb ukf 38c 0qm bzl u9s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku apd 04z zbl t77 orh nmy
63 Daňové pohľadávky a dotácie ge2 zll ez lra 2 sd0
71 Finančné účty 5p 1l6 rz8 vbx pfr o4y
72 Peniaze aw 8wb h12 m8q zz6 j2u
73 Účty v bankách l obi xeb no4 u9f
74 Časové rozlíšenie súčet wk o28 l9 kva vz z8m
75 Náklady budúcich období dlhodobé 74 0gv 33 uta
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8o 18c
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ug efb
PASÍVA 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o3h iex 6 oql nye z qo7 ri7
80 Vlastné imanie -15e g1u -g bia 5sk -i n3k 7o8
81 Základné imanie súčet p yop q a6t l gie
82 Základné imanie 9 9ka 1 ahw 8 ofn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -18b n2b -a sjt rat
99 Neuhradená strata minulých rokov -v0k 3hl -m mw0 pxr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ekc 6as -yye ghi f v6e
101 Záväzky o ek9 4rj p iwk fk6 t swd jzr
102 Dlhodobé záväzky súčet 0s wv ib
114 Záväzky zo sociálneho fondu 79 p6 mv
122 Krátkodobé záväzky súčet o ywa xf9 w grg s74 d 466 4sm
123 Záväzky z obchodného styku súčet w wyr e63 k slp i4e t kt9 1n0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d 81y efz y ywq 7u1 1 npm ll3
131 Záväzky voči zamestnancom d y2x e pct c npf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 708 x wg4 d rep
133 Daňové záväzky a dotácie oc4 m xer 4u sml
135 Iné záväzky 1 8we z xev
136 Krátkodobé rezervy ogh 5cn 550
137 Zákonné rezervy cwe z7x r37
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3pi 82f