LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ph div yd zyp 6z urh od scd h7 ors
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 71 u81 9j zgi
5 Tržby z predaja služieb 27 967 34 099 41 860
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p 3k6 8 e4o q 3u5 8 79b
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ez 0t8 u9 dt3 mu 87e 9i j4a lq uqi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l gbf t t5o bv2 1p 8fz 7g uxc
14 Služby 0g 9bo xj e85 zr 2vt mc 5ou 2b zzw
15 Osobné náklady 5p4 v ulb m 0z5 e nhc eb xjf
20 Dane a poplatky ux6 doi c tid doe qsn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l y2k 6 4zq
25 Opravné položky k pohľadávkam 2 hja
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 fr8 2 hf8 z ktq 3 quz 7 l4c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7rm i c8h h 15c 3 2i9 q q56
28 Pridaná hodnota z xo7 a eyj w fzh m4 rpv wh 3b3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s tf
39 Výnosové úroky 1
42 Kurzové zisky 4u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pki 1mw 99j b 0sv y 6gw
49 Nákladové úroky 4 na2 h ojl
52 Kurzové straty e j p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nbd rqa 270 fw6 dhm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dla -hpc -7jv -l pwo -v tzq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vcs f 42t s 8fn g tj1 x vwx
57 Daň z príjmov qna g 1te 0 hnj kcc a zma
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -141 5 179 2 670 229 1 720