LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0w j40 6p acg 35 97q 6n py2 mi 0ms
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5b yxu 2v ga2
5 Tržby z predaja služieb 27 967 34 099 41 860
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 fwo 5 h5z f nd2 s xjj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qd bz8 50 62i lt 1wm 81 krb 1j gze
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x ix6 6 3ae wgq 6z fpo v1 31a
14 Služby wp 31s 0g akk mt rin ti it7 aq w47
15 Osobné náklady 58z 9 pwz 2 uyn 7 odi 32 6zn
20 Dane a poplatky g6g 4pk s 4xu wo3 v2w
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w 78c i el1
25 Opravné položky k pohľadávkam c aj3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y 7t4 e fws 8 8g3 g sio i wnq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bsv e 6q0 g gts 3 rqi 9 a0a
28 Pridaná hodnota 3 sqj 2 v7m h 3vh ya kqm n0 cxk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z ip
39 Výnosové úroky t
42 Kurzové zisky pg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2ow akn 8nq i l1i u i8c
49 Nákladové úroky t g2s l isw
52 Kurzové straty t a 5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť emx kz2 jr0 zit 8uq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sqt -vyt -drc -i oe4 -2 tk2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w7o q 6fy h 2cx 1 sg7 5 vez
57 Daň z príjmov 0mu m rr9 2 yg7 rq2 1 cj6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -141 5 179 2 670 229 1 720