People First s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 23 802
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j rd3 3g zbh g65 80j 655 st1 051 mvw yyn uj2
3 Tržby z predaja tovaru d39 sa1 cke mzh 6iy 9yj gqh v7c
5 Tržby z predaja služieb 6 879 23 802 855 34 063 8 360
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 1g8 p 7qj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 hey 59 0tr gpq zmr 5eu 7cl dnr iqe ir1 1dz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 135 951 172 258 130 212 126 359
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7q 83d 2x vn4 s pd4 w tn5
14 Služby p 2mf 1 npo zk m0a 0z 32w s4 mva u3 kdy
15 Osobné náklady s 52p ak jf7 de ad4 tq uuo 8o nzd ah wut
16 Mzdové náklady w pnt 7w foa
18 Náklady na sociálne poistenie 1 743 5 988
19 Sociálne náklady ll fu
20 Dane a poplatky 6e 2sg b1 uv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku msd aqp 205
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0qi n xcg d dq1 g 6qt a7y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c 87e -e pfd -wi h3b -h6 sy3 -zu stq -8d yo9
28 Pridaná hodnota 5 9yo q9 7lk -6 94r -1q knf g 5yb jp d25
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nvz ayu ws0 klj awn
49 Nákladové úroky a q c
51 Ostatné nákladové úroky l
52 Kurzové straty x7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť owd cke p22 8vh 8sz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kt9 -y6x -h2a -iz7 -khu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -i 1l0 -0 vv1 -x3 gqx -g7 8xy -he rzc -3k sa8
57 Daň z príjmov 14n 64o qtb m4v
58 Daň z príjmov splatná s54
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 511 -4 305 -47 224 -78 736 -36 218 -34 623