People First s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 23 802
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 470 2n 315 h7a 8jx 3ss bah 69n qc3 7lz 4j7
3 Tržby z predaja tovaru ar9 5uw 53w 9ep sly h6l ibh 3kg
5 Tržby z predaja služieb 6 879 23 802 855 34 063 8 360
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j vge d u6n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e m7c ls isy nv2 1k7 kh6 90l 76u akx xyh 88h
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 135 951 172 258 130 212 126 359
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r3 g2r gc nvh 8 9i2 2 cj7
14 Služby q 5uu x l4k 64 l40 fq bad 7z h2e cw pnf
15 Osobné náklady i p3v nd 5c3 5g pw8 ev f33 ma iux o7 myl
16 Mzdové náklady i r2h ni 7y1
18 Náklady na sociálne poistenie 1 743 5 988
19 Sociálne náklady s2 wf
20 Dane a poplatky zg c3u a6 th
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9og nqa 0dw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť iq8 4 1ea r cy7 l o4x cpf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -q mao -w 0bk -6y rvx -pi ynm -su fl7 -od 951
28 Pridaná hodnota y c0j 3t 3ja -h aw1 -q2 6g2 y fsw mp 2nj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu okg r0a pdq ay4 bsp
49 Nákladové úroky y x s
51 Ostatné nákladové úroky n
52 Kurzové straty 3v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7zb aq7 uq2 ri0 aut
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tb1 -3no -enl -f4a -t7y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z ovn -5 74e -tt qt9 -hx 0em -jf muh -gy yxo
57 Daň z príjmov cni naj frt 877
58 Daň z príjmov splatná gtb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 511 -4 305 -47 224 -78 736 -36 218 -34 623