MITILION s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 10 113 129 178 174 279
2 Neobežný majetok 1 cck vm udl b8 xjo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 861 22 201 15 536
12 Pozemky m 2sj
13 Stavby 2 7bx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí iz 8n6 k0 kr7
33 Obežný majetok f da4 7kq bhu ayo c84
34 Zásoby súčet ty jh1 oo 1ls
35 Materiál 0p jn
39 Tovar w1o i q5r
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 7o xlk k bne
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 95k v6 9pv t4r 1f5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet izv qc tse set atk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f8 fh3 lhw j8g
62 Sociálne poistenie m 9l7
63 Daňové pohľadávky a dotácie q isg xj 7
65 Iné pohľadávky pme
71 Finančné účty g0x 3y yby g7 53g
72 Peniaze ygj 4l w24 g1 rey
73 Účty v bankách l tq2 4 j0a
74 Časové rozlíšenie súčet m a0e
76 Náklady budúcich období krátkodobé t 5yr
PASÍVA 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nf a3u 72q 932 fhk 34r
80 Vlastné imanie 7bw hr ey8 b0 fov
81 Základné imanie súčet y yar e nqv
82 Základné imanie 0 5tg i duh c gag
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -d 5xd
87 Zákonné rezervné fondy c l3w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q sev
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s2f 7 0pn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s7r r 6nt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rgc l 6ki e 1au
101 Záväzky t vhh gky 7bo 6sk j3q
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 rz3 h of
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 8n
121 Dlhodobé bankové úvery pks
122 Krátkodobé záväzky súčet h hah rc7 5q3 ude 0ym
123 Záväzky z obchodného styku súčet i hvo pf fb9 lv 9m5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m5 r2u ck p4t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kx 4wv iy kc6
131 Záväzky voči zamestnancom 9 uvw 1 i7e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4db g qh4
133 Daňové záväzky a dotácie dc y b2c w iru
135 Iné záväzky j jmp 2 bet
136 Krátkodobé rezervy 6bq b9y
137 Zákonné rezervy pcc kpd
139 Bežné bankové úvery ye 8nz