Flexi Support s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a 2yj x3 5bh yy xos 03 a4o 9i nel 04 0lv
3 Tržby z predaja tovaru o 4dg w mia 1 rhe b7 wji i vld
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gj ao0 d4 bll t3 cio
5 Tržby z predaja služieb 4 420 8 569 19 417
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k koq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 50 3 mrq xiu udu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i dxh s qbj dy bni 8k bqg rl nbl 17 z22
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 342 6 501 5 485 11 156 1 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n lla aod l e0l u ihq 3f oz5
14 Služby d a78 i 3f8 qv e5h v kj8 z yx6 z hsu
15 Osobné náklady y oab 4 c6j dz 1y0 cs wct
20 Dane a poplatky ac g0m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tsp w vr9 x uv5
25 Opravné položky k pohľadávkam 8kn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o x sw2 og
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e7y s 93z 9 34e s rpx -l zaq -c tv5
28 Pridaná hodnota klo 2 kpn c wti o khq xx xcy et 6n2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cj
42 Kurzové zisky y6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ll x19 w95 ruk kve ays
49 Nákladové úroky 3k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1h 9sz ie4 y8t cy3 mp3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lm -maw -5mk -x7l -0xk -027
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q1b j ri2 d e89 a agr -y phj -7 n7u
57 Daň z príjmov 1v dwh nwh m2v ozt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 108 1 768 1 679 579 -4 427 -3 314