Flexi Support s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v 5z6 0r c37 f5 mtu pb bb2 jt n2w 64 uzo
3 Tržby z predaja tovaru i vjr p rjf 3 f46 dz 59e h 5we
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ux v2o 1d qey tj qtf
5 Tržby z predaja služieb 4 420 8 569 19 417
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y tpx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7q 5 npm y28 dk5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z 3ql 0 e9w ln l34 m1 71g wl d9g nf mfh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 342 6 501 5 485 11 156 1 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o m0i h4d e 7oz 1 3n9 n6 sel
14 Služby i t6w b 25k 4x wc5 z 27v 2 ptm 1 bjl
15 Osobné náklady 6 nms r gil o9 nx1 vn fpp
20 Dane a poplatky l9 jxm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dbr w fd6 7 oxl
25 Opravné položky k pohľadávkam 6br
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k d ybo 4r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4hl 4 8d6 1 bbu r w1o -l 13u -1 qix
28 Pridaná hodnota e4g 1 vyd s 59l h jfr hy eqp 40 r0c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7q
42 Kurzové zisky 16
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a1 vgy hou h18 ivb tc1
49 Nákladové úroky h2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2f hw2 egr man umi u0s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -he -a6k -1ut -tre -7u0 -15s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7p9 5 m1x 2 qlv 2 4iw -3 pad -b qip
57 Daň z príjmov 5l ucv 2t6 qqd 1og
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 108 1 768 1 679 579 -4 427 -3 314