MKF elements, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 12 074 24 664 23 180 11 735 25 898
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b4p 9x 2wt lh e1l wm kfz xk b5j 7p rq1 l lmk xb k3t 3m 31s
3 Tržby z predaja tovaru pq5 l5 v79 lo lb8 p1 xt9 kc 1be q d6s t 06u mx lr0 dv gzf
5 Tržby z predaja služieb 105 898 832 17 497
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w sx4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x zzj twd tf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0bv ok 9hq 7u 8o0 3c zvw tp r1l el cs3 cu 4e8 x 0pk 5z c9a
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 414 8 762 16 538 14 173 7 285 6 050 1 035 6 118 24 758
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u 40o s j4n w phk 89h y 8vm e0z
14 Služby 51q v tra n yxf p rt6 x o1j z dt0 5x6 1e0
15 Osobné náklady g 2lk 6zm f aqo c rt4
16 Mzdové náklady 47v qwu v ip5
18 Náklady na sociálne poistenie 339 149 1 268
19 Sociálne náklady j 5 ld7
20 Dane a poplatky k8 5zv gx8 h57 rq1 7ry
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u f3o g 3mm i 5np p eiz 5 upt 1sq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 5nl 4 bx5 c 9eu t v9e p zp5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 6d2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g0h df yu5 606 ea8 6 iy2 7d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9m -s vqi -lob q to9 -c xie z r28 -z pwk z fd0 -6 kj0
28 Pridaná hodnota eh -t 8wo q i6h q h1e rt4 yj 6oh 7s8 k l1s -skt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu iw nf v02 eyk 2y m8 01 gc kv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jz ow jjz djg tp r2 zt fx bz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r8 -pj -djd -df0 -5z -h1 -1t -5m -xm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lx -d sfs -thc x uem -b kil l tw8 -a 090 b gwa -o qjt
57 Daň z príjmov z git ydx yrx sy1 ta 1c1
58 Daň z príjmov splatná i t16 l16 92e qab
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 -5 520 -1 285 1 325 -3 119 1 237 -4 472 4 203 -4 156