MKF elements, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 12 074 24 664 23 180 11 735 25 898
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 37p rv kz6 ib kmo 65 4jh 9q x3k 5v jpw e wmd 7f cqt 90 8cx
3 Tržby z predaja tovaru xll kz zhi 70 ffs 7t yoa ws jlb k f2g h i05 ck q3b ni tmr
5 Tržby z predaja služieb 105 898 832 17 497
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a 7il
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t 8fk ect 7m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jwl 09 ucb r6 d69 32 uvp k3 ott dh kee fn ph4 4 c4b dz bwi
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 414 8 762 16 538 14 173 7 285 6 050 1 035 6 118 24 758
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i inl 8 8qk r yii wmv y bzp h73
14 Služby m6h 8 gn7 j gy8 j tf2 4 2nw 9 ust a67 1rq
15 Osobné náklady d lt7 jq7 8 vu9 z 4ro
16 Mzdové náklady q4i zpc 8 0uv
18 Náklady na sociálne poistenie 339 149 1 268
19 Sociálne náklady r q m4o
20 Dane a poplatky e3 owo l4f 5q0 53a 3e5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q u0y 2 n74 o 5ab m l15 u u5k tz2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j uy6 v lqg 5 ay2 u ixb r 62m
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z x88
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cn1 ri h1d 553 9po v 5lp 6c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti we -n 14v -icp y 4ct -p 4cy b j9k -2 cpu u rf5 -z 4sy
28 Pridaná hodnota hu -t q13 n 1f7 9 r0b v2q iy 7mz or5 6 kfc -209
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t1 ah 9nv ay6 nf it fx l2 ut
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 60 zo qcb 403 ya kr fv 04 bi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ka -ve -cnz -3f2 -qi -y5 -bk -zn -in
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f9 -a c6f -yvn m du1 -n 45t 1 wr1 -q qhs t ui4 -t uwk
57 Daň z príjmov k 945 bc4 9cp 6cf mc e31
58 Daň z príjmov splatná e zqp dsl k0w s2m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 -5 520 -1 285 1 325 -3 119 1 237 -4 472 4 203 -4 156