KLAMONT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ea 7pp x0 pb2 z1 9v0 rc kfk jk2 u2v
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v7 lyc at 8fb ip 3xc ke4 q1o
5 Tržby z predaja služieb 58 438
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 qz3 ap x8k 0 on9 c ow1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y53 ue oqh 2n g6f kr 1ij hr no7 q9x 1un
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bh do9 kr 18q 9c ou5 rc fv8 eo 8xf
14 Služby m74 i j1p g 7sg va q44 3u lk4 d7 ztv
20 Dane a poplatky 3pr cy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y r4l d i5h 1 eod t ydp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d7w g s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -gwl x 8xr s kws m mus w 4xo x 4o4
28 Pridaná hodnota -bwt d tm3 3 9wb -32e 0 m19 l nk9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e g m
39 Výnosové úroky c e 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ib yn t 2yo 1 ax4 xyx
49 Nákladové úroky in r tfx y k8a k00
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ha vu kz o7 2d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yi -aw -q 4yz -5 gt9 -tmc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -a65 m 45z t 59o 6s3 p wwd q qy6
57 Daň z príjmov ru9 xab f10 ezw eox
58 Daň z príjmov splatná w77
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -696 1 606 2 991 -451 1 437 3 248