Mesmipo s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014
1 SPOLU MAJETOK 4 339
2 Neobežný majetok 4t9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3ig
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l4
33 Obežný majetok f jxl
34 Zásoby súčet x 7sk
71 Finančné účty xiq
72 Peniaze qdl
PASÍVA 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y n26
80 Vlastné imanie k z99
81 Základné imanie súčet j v1v
82 Základné imanie z elo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vos