Mesmipo s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014
1 SPOLU MAJETOK 4 339
2 Neobežný majetok urw
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet uj3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rg
33 Obežný majetok z 80f
34 Zásoby súčet v u1p
71 Finančné účty hxw
72 Peniaze kvj
PASÍVA 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c 1vu
80 Vlastné imanie g foh
81 Základné imanie súčet 1 gt0
82 Základné imanie 3 tv5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l8y