Dalma Group s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 590 12 055 7 250 27 298
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i b72 jv 4p1 n rbd rt fd0
5 Tržby z predaja služieb 3 590 12 055 7 250 27 298
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n hb1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e lxi 6 g0h x kk8 qm qg0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6ay h 50t h rx7 b uav
14 Služby f ft9 0 fek u j88 ez gnd
15 Osobné náklady oxa j p0s uwm 7uz
16 Mzdové náklady 65p e dam uu5 ny6
18 Náklady na sociálne poistenie 69 416 162 211
19 Sociálne náklady q 5 4 f
20 Dane a poplatky qdh ueh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ya
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9lh w ixu il0 g6q
28 Pridaná hodnota 6ja b n3h a s3y p bdf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pn 6s cym 6k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ku 4s h2c bx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v4 -zf -sp4 -gm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zdv 2 57p sqz 91g
57 Daň z príjmov r0f j0q 2y5 -run
58 Daň z príjmov splatná x22 wzn gz2 -7fs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 509 2 143 -588 963