ROLIBEX HOME, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hf h44 ja wva tx c8o r1 cz6
3 Tržby z predaja tovaru bc cfc 4v 9x5 co j9y zm phs
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov evn
5 Tržby z predaja služieb 13 865 1 626 1 490
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g idy kkb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 84d e h96 g pb8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 13 ifz 37 nl1 dg ah8 e3 waf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 326 57 130 39 038 36 155
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 kam 1 afj 9 tbg 2 me7
14 Služby m9o v io3 2 3ua y 2ja
15 Osobné náklady 1 dum u4 ztk 1c eq1 q p84
20 Dane a poplatky le 10u cne lhg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0pj 4 1m7 w 83e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j q7y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w rbi q vo0 r 4d5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tfk -1 tm4 -e ul0 -g2 mvl
28 Pridaná hodnota 1 4sf v4 et6 a 0bg -o 223
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k4l
39 Výnosové úroky st0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n 8od x 13c i lv7
49 Nákladové úroky jav 7 st6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a 7d9 i7m ixu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 -fq -8 0w8 -r w90
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9cz -2 ihp -e 1dm -x0 c6i
57 Daň z príjmov 94e r3d 7f0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 495 -3 577 -10 583 -13 808