ROLIBEX HOME, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3o lb4 jq kbx em 1uy cv wn8
3 Tržby z predaja tovaru 3k voy ii g5h k8 gx2 2b cs0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov coj
5 Tržby z predaja služieb 13 865 1 626 1 490
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o 53y mhh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w qaw 6 cmh l np5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nx s4p zx bt9 ir yz0 xz ush
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 326 57 130 39 038 36 155
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h yvh 3 95n a e3x d cq4
14 Služby kuh h g4s t j7o t d15
15 Osobné náklady d hi0 ns hp7 nt jl9 3 hzi
20 Dane a poplatky hd 3n4 yew nrn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sfq w sdk b tji
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p 41p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b mb2 6 hh7 4 o1b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fr7 -k 932 -x hk5 -ab 609
28 Pridaná hodnota o xrc rm b4c 0 94u -9 dau
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rwi
39 Výnosové úroky 8he
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 wgp d 2tx a xvt
49 Nákladové úroky mbu n s8g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0u2 7lr hg8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d -oh -n s40 -0 opu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l40 -i u4a -d 9w9 -yv 3nv
57 Daň z príjmov jqf 1uj odf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 495 -3 577 -10 583 -13 808