N-CHLAD s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 40 152 72 194 99 409
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gp gl9 hf om3 cp bhp
3 Tržby z predaja tovaru krb wx lst va m7f
5 Tržby z predaja služieb 39 676 62 058 87 338
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 yar
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pp h6c 59 flz 69 vpq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 710 1 036 12 072
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e4 5kh gm 7k9 j3 a9e
14 Služby v 1cv 7 4dn y 9fz
15 Osobné náklady b wyb w q2z x k6t
16 Mzdové náklady 3 tpr 9 fa5 w dwe
18 Náklady na sociálne poistenie 687 1 825 1 794
19 Sociálne náklady o7
20 Dane a poplatky 873 5p8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b76 b ail q mkj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2ex n vi1 k nl3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c ezi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p 7gf 6d 6ny 3d ud7
28 Pridaná hodnota 4w tx9 ho 8tt g1 fed
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rwg ntq j6f
49 Nákladové úroky aql k3w
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky s94 b6r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ogi 1rw ecp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j3v -mv3 -rc2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x xcd 0z fr3 sd 0eq
57 Daň z príjmov e u06 x l5d c 2nx
58 Daň z príjmov splatná a l98 r scx 8 n99
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 140 8 344 16 842