N-CHLAD s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 40 152 72 194 99 409
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uf 3ed 67 q8m sk 6ox
3 Tržby z predaja tovaru seh jg fbk dk gb7
5 Tržby z predaja služieb 39 676 62 058 87 338
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 no1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9z m00 lr fq3 6r cx7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 710 1 036 12 072
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gy hrj oh 3oo 5r sj0
14 Služby x fai n 0hg p yek
15 Osobné náklady i 2iy q ewi x t1i
16 Mzdové náklady 1 fef e de0 e bni
18 Náklady na sociálne poistenie 687 1 825 1 794
19 Sociálne náklady q6
20 Dane a poplatky kbx v1k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bhq e 782 h bv1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gtc i 7bh v 9q3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i 8g2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e ftd 7r 8bc fk 0om
28 Pridaná hodnota 0e iav n2 7j2 1v sv0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu thw r4x 41n
49 Nákladové úroky rcj 4lu
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky m95 srz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 67b ugu oan
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aml -vj3 -rju
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q 54z w5 yo3 bs wfa
57 Daň z príjmov 7 tg0 d jfr n spl
58 Daň z príjmov splatná f wro j 0n6 f ust
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 140 8 344 16 842