N-CHLAD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 35 720 41 004 64 333
2 Neobežný majetok oh n0n no 825 4t yuj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 751 15 174 10 116
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí cp 77a jh 8sq ov ztw
33 Obežný majetok h2 ykv 23 lbk im rie
34 Zásoby súčet d q92 4 3w1 hk ovd
35 Materiál e y3i 2 njh 71 lam
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 qhu a8 k86 w6 cwd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b t8t 9t ss6 j 5x2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k pju tu 0xw y 32t
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 30 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 kyh jjl p56
71 Finančné účty 8 e4f 7 uw1 3 ikk
72 Peniaze 55x 0 7on 4 mih
73 Účty v bankách k9k
74 Časové rozlíšenie súčet hh8 88s
76 Náklady budúcich období krátkodobé su6 0kh
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rd vdy yt 8i9 90 434
80 Vlastné imanie ml n37 cy ncj nk d7i
81 Základné imanie súčet 9 xl1 5 3yp 5 abc
82 Základné imanie 3 yj2 9 bky q fj9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 6re ds qcw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v yxh vr vwl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a we3 4 kqq r1 mkp
101 Záväzky m9 aky nm 04q ji vns
121 Dlhodobé bankové úvery hn xjf 6 e60 m1 ler
122 Krátkodobé záväzky súčet d xrb x 2ma 8f fhf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5iy u 74a t 8nm
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0fr u 4do h q6b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 cdq
131 Záväzky voči zamestnancom d2s hfd two
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mp mcq 3lt
133 Daňové záväzky a dotácie 2 5ce 5 h2p v 7hb
139 Bežné bankové úvery l 5jv w ybz