First service s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 520 2 120 14 268 14 700
2 Neobežný majetok i2 vmj 3 fa7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 500 9 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jo ukz x td1
33 Obežný majetok 2 ri6 s bkq 0 rny lvk z 8cx
34 Zásoby súčet 2c4 2x8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tnw z tj6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 445 6 g7w
71 Finančné účty k wr3 o ssn h gse 3yq fv
72 Peniaze z 705 3 2lz h dm2 l1f 34
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h 5tt 8 evd 5 pq3 6e 0hg wz 3aq
80 Vlastné imanie k edd b fb6 i tp5 j rvo -4 010
81 Základné imanie súčet a vi6 j uea m 5ia j mna 6 n3v
82 Základné imanie 7 bqi x 1rr k fty x 27j s 7mo
87 Zákonné rezervné fondy vqn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gtz -h s1b -c q4i
99 Neuhradená strata minulých rokov -lgg -t ymf -h w1a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7kj -v 394 sri -jb irw
101 Záväzky p6l pf u2j 2n ee6
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 2 r6s q 9uj
122 Krátkodobé záväzky súčet xh4 f t3p hk niv
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 cye ik0
131 Záväzky voči zamestnancom 6gk x r4f y6g
133 Daňové záväzky a dotácie 9 xur l21
135 Iné záväzky 9g bst
139 Bežné bankové úvery b y