SUNMONT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r6 ger 9b g1r cni lby
3 Tržby z predaja tovaru 0t 5xx 6o nlt
5 Tržby z predaja služieb 24 176 124 275
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti eds m7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu iq ed9 sc 614 b09 6ep
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 43 087
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 k1o d6 1gi a9 f7v
14 Služby t jdg wh 1jv rwh y7k
15 Osobné náklady 7 sm7 g 556 b fh2
16 Mzdové náklady 6 y73
18 Náklady na sociálne poistenie 371
19 Sociálne náklady 4
20 Dane a poplatky xc d9w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1z ng9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d 7p0 0 4qc y y5m
28 Pridaná hodnota q 277 v cr5 7 um5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c4
42 Kurzové zisky 30
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1h3 fav bjm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rrm e2e cvv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ktg -3ji -ot5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y pm6 d cyd 9 wnc
57 Daň z príjmov yx4 1 ft9 h j8q
58 Daň z príjmov splatná f38
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 519 5 567 2 802