M&M Properties, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3h nh0
5 Tržby z predaja služieb 15 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d 8p9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r hxa h21 i pph s wgr r8 zrz
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7n
14 Služby n u6 znx ow5 d8v 0x so1
20 Dane a poplatky zr lzg cd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku usy f 1ur b 7lj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f 953
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť szj w gh 5zv li
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j -7oo -oip -8 b0a -7 4tz -c jdv
28 Pridaná hodnota -m -9e -eah -9ds -nd8 -w gjs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n5 qxl kd d6 yj o7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť oz 3gs af vz i8 9h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -23 -slf -9o -at -g3 -oi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4a -c0p -cv1 -l t73 -d i8r -y iuc
57 Daň z príjmov h74
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 -1 197 -350 -1 173 -2 737 -4 743