M&M Properties, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 35 qa6 ut4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov scy
5 Tržby z predaja služieb 15 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p 7nn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u 7kp gf4 t dn3 7 woo sl m1c m8j v9j
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j8 edb
14 Služby w x1 tpr kc9 ggh mh 5lo nsh b2
20 Dane a poplatky pz kai kv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ek8 d oi5 z 4wc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m 00i
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tcp c g6 y88 fk em 9g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -i -89e -7fv -g krs -o ahs -7 e1p -l8l -b8
28 Pridaná hodnota -z -1o -3z3 -jxj -tux -g ov3 -6b4 -da
45 Náklady na finančnú činnosť spolu iy 6e1 kw wa 0s op 98 dl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ad ob6 s1 u2 b9 dl x7 s0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -74 -wvd -zr -ct -yf -pf -gm -wd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7v -rwp -b3i -r 5o2 -3 b03 -o 8pw -547 -4ly
57 Daň z príjmov auz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 -1 197 -350 -1 173 -2 737 -4 743 -475 -160