SALÓN VITALIYA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 2 829 11 380 20 030 18 145 37 206
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c 25n n8 v8o wk 7x5 aq a0d dz nk8
3 Tržby z predaja tovaru f 91s
5 Tržby z predaja služieb 2 829 11 380 20 030 18 145 29 316
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g ajv 2 7lg a jbp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9yo y p8s 3e 4v7 ec 8j8 9l agh 0v yrn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 614
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r c3m v b07 n pol j szy 0w 7kq
14 Služby q8r u 7g8 p t1b b exv 5 poc 8 z45
15 Osobné náklady q g1f 4k e5r mx 3i6
16 Mzdové náklady f j7v 3 ucn m ivm
18 Náklady na sociálne poistenie 2 052 2 778 3 287
19 Sociálne náklady 1b6
20 Dane a poplatky os 879 v78 6pu 7yj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e qgn u ktw 9 m1k 5 tx0 g zvn
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x hlc 9 v7z 1 eeg f nu9 2 g4d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yu ohd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1in -m u33 2kq b m2k u6v wq5
28 Pridaná hodnota -yza -t 40q 2 taw i3 298 u bov qg qtd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z2
42 Kurzové zisky gn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ud
52 Kurzové straty 4b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -iv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -rbs -t miq onv r qrc 8um vt7
57 Daň z príjmov tli zo p18 7m6 b1u
58 Daň z príjmov splatná oa8 wg 8b8 yo3 mjq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -961 -3 247 381 3 888 466 563