MIBOG staving s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n51 me w92
3 Tržby z predaja tovaru ou4 z
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jn dc9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti uc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t8 l c2y f9 wjb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 76 1 289 18 592
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rm xmh
14 Služby c tkf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b6l -t vy3 -l bme
28 Pridaná hodnota vtq -m rv4 -4 uw4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením trg -a 0pu -y 59y
57 Daň z príjmov wy 3uk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 135 -2 249 -5 158