MIBOG staving s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z55 ox cg5
3 Tržby z predaja tovaru cvx 6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zl tvj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu oh u nhv tj az4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 76 1 289 18 592
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sz nb6
14 Služby e f1b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti re3 -c 3dv -j aum
28 Pridaná hodnota uto -0 2vu -t ccq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lb9 -z 6x5 -t fke
57 Daň z príjmov sv x2p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 135 -2 249 -5 158