MIBOG staving s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 273 3 774 9 873
33 Obežný majetok c mvs g nje x dl5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qlz -o08
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j4h -ymm
62 Sociálne poistenie l1u a2a
63 Daňové pohľadávky a dotácie j04 53o
71 Finančné účty 3 rn1 b 8fh 5d 8fd
72 Peniaze a 5dd m wmb 4f 08q
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l xlw b dgq e iog
80 Vlastné imanie z gom d kue -n i2e
81 Základné imanie súčet r yg9 k 62f e urm
82 Základné imanie w 7fc w shb i hdu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mqm -9 359
99 Neuhradená strata minulých rokov -6qi -h juz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o6k -j 0h6 -3 o0h
101 Záväzky ezq c 9c5 g5 nil
122 Krátkodobé záväzky súčet u4q 4 5sm tr usf
123 Záväzky z obchodného styku súčet ci 329
133 Daňové záväzky a dotácie 3n 05z afl
135 Iné záväzky 3w8 ec8 hq2
139 Bežné bankové úvery v7 00