Beautylife s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 16 948 12 633 22 082
2 Neobežný majetok zh ddd r x93 k g3t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 388 8 848 5 308
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2a 2uc 1 u38 y h66
33 Obežný majetok c 0j1 x 69y j0 tln
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v gp8 f9y pe wal
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1oj 9yd 0m e20
62 Sociálne poistenie y zzc
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 7r2
71 Finančné účty 5 nho 0 jzx wel
72 Peniaze l 4rh t qpg my2
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7j n27 eq iab cf tb9
80 Vlastné imanie -x 14n -sr o9a -pa b7n
81 Základné imanie súčet o k23 5 box i bfd
82 Základné imanie b 77x o zrd m 0t4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y s58 -8p 4vp
99 Neuhradená strata minulých rokov -t qho -g9 aoh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k b61 -cp j3x 0 6mu
101 Záväzky b3 bap 5r ulv kx 06b
102 Dlhodobé záväzky súčet gr ee pn
122 Krátkodobé záväzky súčet q nqp 7g hfb z2 70e
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5q0
131 Záväzky voči zamestnancom 5o5 0ai 5ei
133 Daňové záväzky a dotácie xg kbz 7 lwh
135 Iné záväzky b n2o 66 f8c ps jf4
139 Bežné bankové úvery f6 x4q n vus l kon