Beautylife s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 16 948 12 633 22 082
2 Neobežný majetok ah yyo x vyd m a1s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 388 8 848 5 308
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3e 0b8 t 0v5 h 30b
33 Obežný majetok i sog d 2dz 65 nlh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o y9b k5q 3i awo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qpd wv1 el 6my
62 Sociálne poistenie 1 jmm
63 Daňové pohľadávky a dotácie f gf8
71 Finančné účty c sij p wkq zsw
72 Peniaze 4 ibx f fyh q38
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sg 29k 89 hwy if p65
80 Vlastné imanie -f ksk -sa 45s -9w svn
81 Základné imanie súčet p 22j t dq1 9 5f1
82 Základné imanie x lyl 8 37x k gym
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u bwl -iu mcy
99 Neuhradená strata minulých rokov -h hbe -m3 d4v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 d7d -yh dce v 8l0
101 Záväzky 5y t9t 8d nqk 3n t1p
102 Dlhodobé záväzky súčet cv nl 5w
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 qts 4d a5k tw ihs
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3ng
131 Záväzky voči zamestnancom 4p8 urd ylh
133 Daňové záväzky a dotácie 5v 5e9 9 v1t
135 Iné záväzky a jr7 bn jc9 ig ig6
139 Bežné bankové úvery sg 99s v qc7 h 9w5