VN Group s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 798 988 558 231 1 475 405 4 274 869
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet oge 3mo x64 w88 3yl 2bu 7e1 jwz k 3vm y93 h tzn 3t6
3 Tržby z predaja tovaru y seq ki kvc ln 28l 6vi 0lz dt w36 93 6pc
5 Tržby z predaja služieb 126 111 305 280 709 884 401 289 1 395 803 4 203 934
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h hl ddq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z b 258 m2 ag8 03n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9z1 zst ct0 5fa ldk yz5 159 vy9 k lfj bh1 i bq5 e0e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 667 71 678 67 264 148 787 27 962 48 834
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sk s82 cy s3c kc 4k4 7x b4n 4sf he7 45 iis
14 Služby rw0 40y 4kl 53c pbr p95 nef epe h k4h 1ym a 5mh tvn
15 Osobné náklady v 3xo
16 Mzdové náklady z lij
18 Náklady na sociálne poistenie 372
19 Sociálne náklady a
20 Dane a poplatky 1o qky 9ol ust 4w1 eqs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku teh s 007 k uxi z 06b 8 wnc p h4h
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s be4 0 pkq s uh8 u k5t
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ob pty
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 50 m29 ljm eoz 6up it2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w mpu p ane cp 9m5 l iei l9 xw4 5t f19
28 Pridaná hodnota m xic dn mqv 10 3oy xi hls as lom tn klf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2
39 Výnosové úroky y
41 Ostatné výnosové úroky h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yr tlz mxg a8f bzi u9
52 Kurzové straty p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť um tft qmx l3j jr3 p0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rg -lw8 -mvz -gfa -632 -5o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením k l62 y nu7 8e met q uhq qk 1yy wm 1qf
57 Daň z príjmov ur6 5 gu3 o hpi smd
58 Daň z príjmov splatná j 7dh k8m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 152 7 215 15 114 1 716 12 438 75 442