For Home s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0u lh3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m8 db5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yqi 1e 3tl
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qk 1cy
14 Služby bc9 jv z82
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2qb 2 x84
28 Pridaná hodnota -r8g i tcg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť no
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -bu2 n ua3
57 Daň z príjmov n kbi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -165 4 138