For Home s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ie 8d5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5x li0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e6y l1 pq1
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 78 eck
14 Služby te1 xi 1l1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vyo 0 rg1
28 Pridaná hodnota -3br u l1f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -721 3 vi3
57 Daň z príjmov f 3p5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -165 4 138