For Home s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tc cw1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vh rhc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m3t nr txe
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8o c3k
14 Služby l50 t2 voy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -mu4 e iju
28 Pridaná hodnota -n63 o xhf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18d 9 8st
57 Daň z príjmov 9 fne
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -165 4 138