For Home s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 95 yvo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lc x6k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bps rl zib
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ee qwc
14 Služby 2ns pd imc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -eu2 h rhw
28 Pridaná hodnota -xvm b kn5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -81
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -j8w 2 6xc
57 Daň z príjmov v zqr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -165 4 138