For Home s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet at yct nx 61g
3 Tržby z predaja tovaru k veu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mh 7c6 cp e1t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q30 si 4hr 1b 7ch
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ra 1py o pio
14 Služby ovi en 933 t1 ub5
15 Osobné náklady e2 5hj
20 Dane a poplatky v sq8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť edb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ih4 0 e2q s l2g
28 Pridaná hodnota -hbz t fq4 93 mrl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fe q o6x
49 Nákladové úroky z j7y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k2 v9f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4y -t rdb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7b2 5 vo3 s dd6
57 Daň z príjmov j h9n iu5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -165 4 138 3 609