For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473 40 807
2 Neobežný majetok 6l nm2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2y 5zp
33 Obežný majetok 8 ctn 3c qg8 b iol
71 Finančné účty 6 dtk q7 zyl 9 wyt
72 Peniaze q ase 27 1nf u suy
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l qsj rs ve0 pg 6y0
80 Vlastné imanie 1 hly h npp gy qx7
81 Základné imanie súčet p i97 z q38 j ch3
82 Základné imanie v pn8 p ywz b b03
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -033 h z5a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 uhr
99 Neuhradená strata minulých rokov -frk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rqi 5 awt y kju
101 Záväzky vam r r7e 7j o6x
102 Dlhodobé záväzky súčet f2 ms5
122 Krátkodobé záväzky súčet 8a1 j m9h q zf6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 52
131 Záväzky voči zamestnancom 4 hl7
133 Daňové záväzky a dotácie k suu 2 o1g
135 Iné záväzky agp 08d