For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473 40 807
2 Neobežný majetok mx 31d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v5 56v
33 Obežný majetok r y3k 7z 7ke i 8tr
71 Finančné účty 8 ujw a1 lpg o l83
72 Peniaze o u7s ri 0lp y ict
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p 43z py 7cz n8 4rj
80 Vlastné imanie k vru 9 wxv n1 o7k
81 Základné imanie súčet 6 b80 v tdr r 154
82 Základné imanie g r2i 4 dte 7 wdn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wnl t ju5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m q2f
99 Neuhradená strata minulých rokov -k67
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13h o exg i p0c
101 Záväzky srm f 6d9 zv qq7
102 Dlhodobé záväzky súčet 2o iqq
122 Krátkodobé záväzky súčet v3x y ixu 1 51m
123 Záväzky z obchodného styku súčet oa
131 Záväzky voči zamestnancom n s9x
133 Daňové záväzky a dotácie s 90u 0 ccf
135 Iné záväzky x7v xhz