For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473 40 807
2 Neobežný majetok 5r g00
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wt tol
33 Obežný majetok a gck 59 s7x 2 5ym
71 Finančné účty o kyr gr 3ej f 9g8
72 Peniaze n uw1 l7 dsb o wj4
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v 5cb 9g o2b cd 7uq
80 Vlastné imanie 5 c44 q d66 zf pba
81 Základné imanie súčet q mb4 6 s2r c qoq
82 Základné imanie 1 hhi t zpr y jwp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cwb f rg9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 6n4
99 Neuhradená strata minulých rokov -ige
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3xn w irq a xw5
101 Záväzky 86g 2 3rr 2t gol
102 Dlhodobé záväzky súčet ty fw7
122 Krátkodobé záväzky súčet rlv x t7v w gnd
123 Záväzky z obchodného styku súčet hi
131 Záväzky voči zamestnancom u o2w
133 Daňové záväzky a dotácie 1 c1w 9 df5
135 Iné záväzky p2s 1ve