For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473 40 807
2 Neobežný majetok e3 g0i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7p mt6
33 Obežný majetok q qdh cs mw2 5 hon
71 Finančné účty t hus bm nmw o 8yz
72 Peniaze 9 g78 ju ie2 w y5t
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j p76 wr dz5 ux gpa
80 Vlastné imanie w n43 i tc4 cv 63a
81 Základné imanie súčet p x94 o aj5 7 gyr
82 Základné imanie 7 wiz a 0xz t kz9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xyj 7 1w2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c 9lo
99 Neuhradená strata minulých rokov -0a5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6xk 6 xf4 g 5py
101 Záväzky n8f s ad3 wi rm1
102 Dlhodobé záväzky súčet kh byz
122 Krátkodobé záväzky súčet uzn 0 qd9 7 d8k
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9s
131 Záväzky voči zamestnancom x b88
133 Daňové záväzky a dotácie a iqs k fen
135 Iné záväzky n4q 7p9