For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473 40 807
2 Neobežný majetok mu s0l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y5 a1s
33 Obežný majetok g p7t rt 19t b 0tk
71 Finančné účty r yv2 iw umy a 9eb
72 Peniaze n d9z k4 kwi h u5e
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x mxa n9 gl6 4s uqn
80 Vlastné imanie p v05 4 egq p8 so3
81 Základné imanie súčet v 5us n ki8 d w2u
82 Základné imanie v s3h 2 klx o 11a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fmb 4 nb8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 r2e
99 Neuhradená strata minulých rokov -qvr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -b9l z f2d y 24d
101 Záväzky 912 1 k3t j8 bjr
102 Dlhodobé záväzky súčet nr bgs
122 Krátkodobé záväzky súčet tqi o o99 6 lf2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5k
131 Záväzky voči zamestnancom 5 rv8
133 Daňové záväzky a dotácie n 8hu v e6j
135 Iné záväzky cdg z6q