AGRO PROJECT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018 2019
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu an4 h i9m cen
14 Služby hrn s2 qtn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w 17h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -41n -u 52d -ggq
28 Pridaná hodnota -mis -19 -qvu
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4u 6x9 idm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xw g2f ad2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nf -qv9 -q6e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4pm -7 gls -o4k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -488 -1 295 -767