AGRO PROJECT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8jl j ubh
14 Služby 1ej qq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s bw4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vq7 -b bl4
28 Pridaná hodnota -p9a -44
45 Náklady na finančnú činnosť spolu by qas
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 26 pey
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -54 -kg2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1au -c hsr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -488 -1 295