AGRO PROJECT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3xf iee
5 Tržby z predaja služieb 515 055
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob o60 mnu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti cg bao
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x9d h u66 lxx kpf lpv
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mw ezn
14 Služby exq y1 ew9 8iy hjg
20 Dane a poplatky ly vsl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 82
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 cpc 9 h7h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -257 -y hk5 -617 btd ssa
28 Pridaná hodnota -0ml -w6 -kni px rm3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n2 pms aho w0a
49 Nákladové úroky ir4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kl uvm 4c8 ez2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cb -hqp -gne -qra
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -orn -0 t78 -nub q7f r5r
57 Daň z príjmov a2 mhw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -488 -1 295 -767 114 554