Border Services s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 5 670 8 468
33 Obežný majetok 8 15d 9 uiz
71 Finančné účty l sgw z y7a
72 Peniaze 9 3mt 1 xz6
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 ie8 e t9p
80 Vlastné imanie g ml6 y rzl
81 Základné imanie súčet f r7x 5 ruf
82 Základné imanie t s8n f 2oa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov lzy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tfe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w7i -p6a
101 Záväzky or8 f 5k6
122 Krátkodobé záväzky súčet sbl 2 ri3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 38t
133 Daňové záväzky a dotácie o1s
136 Krátkodobé rezervy gqv