KPM-PO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 18 622 23 805 24 640 22 097
2 Neobežný majetok qq i42 ke a8r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 116 11 618
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v9 ave ze gyq
33 Obežný majetok 9p x59 lr 58v u 0nn fq jzp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 z9g 1 bem h nic 5 mhj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x o3k s n3r p tly 5 6oa
65 Iné pohľadávky 86 rcz dmr
71 Finančné účty ba 7xa uu uez 1 52b a pnf
72 Peniaze 22 veg lw vwi x gbe o hc9
PASÍVA 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 kli 06 c09 lk bfg xa 2gz
80 Vlastné imanie ir dhb 0t i0e e7 jd6 xx 1ob
81 Základné imanie súčet s t0z i 041 a uo0 a 0kh
82 Základné imanie w 0ds x t9t w fsu 4 5rp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 06 jba 6d 5pc bz tk8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i0 mal 8h 9wl j9 kef
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6m nnk 0 41i 8 efg -o 7fs
101 Záväzky f dcz w s2v huz uay
122 Krátkodobé záväzky súčet k eqe q hsw 35w owx
123 Záväzky z obchodného styku súčet ne esy 57
133 Daňové záväzky a dotácie m a1s 6 4j6 o0n t8a
135 Iné záväzky uz8