MARION ZM s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 4 800 11 288 13 684 24 053 62 230
2 Neobežný majetok k ih5 g k51 m 3ig b9 hk8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 422 3 539 2 654 45 616
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 jcn p b72 7 dko tk 9bq
33 Obežný majetok 0 rbj t qi1 j3 04b 9n vpa 0f 2hv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 j4l l0 7n3 0c xsy bg 80h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l xg3 b pqv 3 sj1 d 5yu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p ma0 a fm2 j 1ow l h4d
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 ae8 m v6n fy 2sq 90 xwr
65 Iné pohľadávky 3sb qvu f
71 Finančné účty e j3q 0 sx9 8 l1o 9 ndi
72 Peniaze 7 68n 3 4u6 6 4xf 3z
73 Účty v bankách l fkj
74 Časové rozlíšenie súčet ic kp i7 z9s
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2n kf m4 308
PASÍVA 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r gnd 7z qtd ce dmj sa fw0 av nep
80 Vlastné imanie e rpy -o y9k -7 49v -r hwz v fh7
81 Základné imanie súčet 7 csk o wt5 h d1g 7 e2n 0 u46
82 Základné imanie z 4kk 1 o79 y 5ug a p9j a 45p
87 Zákonné rezervné fondy 1yi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j3i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3rf -r dda -gb el9 -s j2h
99 Neuhradená strata minulých rokov -4jm -s 84d -c0 7m3 -z fps
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8ap -a etg -i 49y r 4ny u 3rg
101 Záväzky pv in ipc 3w 9y8 4e pgb kg 0yl
102 Dlhodobé záväzky súčet 6qw z ps3 ce cpn i7 4x0
114 Záväzky zo sociálneho fondu mvl brc f0s na3
115 Iné dlhodobé záväzky g xp4 f1 cj3 f0 pf1
122 Krátkodobé záväzky súčet hj q d07 x xnz u 0b9 h 2cf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7q j qwc ylr tbd -lbt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5i a eeo io2 9ps -u8s
131 Záväzky voči zamestnancom t s5x m dmq 1 si6 q 8yh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia grc p 6in b mdd d xhz
133 Daňové záväzky a dotácie 45w ki6 svz q2v
136 Krátkodobé rezervy 6 wvq z 3pm i i9i 3 w5t
137 Zákonné rezervy r 577 6 1xf
138 Ostatné rezervy s dkl j qn7
139 Bežné bankové úvery x 943 8 d3s j jj9 7a 376