MARION ZM s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 800 11 288 13 684 24 053
2 Neobežný majetok 0 s0a 2 knv 9 c68
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 422 3 539 2 654
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k cgv 8 sdz y ltj
33 Obežný majetok p x3o 9 fpi 2e rkr 10 t4n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 hxv 07 41o ay z49
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 6fk 5 833 z 6dl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c mpo f jr7 w 12t
63 Daňové pohľadávky a dotácie h 2za i 3gu lm fu6
65 Iné pohľadávky 63j htw
71 Finančné účty h zqe m yx6 u rjh
72 Peniaze v x7q d uon k 3q2
74 Časové rozlíšenie súčet 0d 0c kj
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4w fn z5
PASÍVA 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e o9q 31 qis p6 hc6 54 47u
80 Vlastné imanie w ehr -9 pds -8 cfc -u 88g
81 Základné imanie súčet e cna u r07 o xq2 b ucp
82 Základné imanie t sw7 1 4gz u h1s v w0y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ksz -5 ti9 -r3 0xt
99 Neuhradená strata minulých rokov -l3o -8 1bk -oz 5x2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -38o -d xs5 -j fdx 0 b28
101 Záväzky 69 7a 9zl 3g x27 ct axf
102 Dlhodobé záväzky súčet l4s p unf z8 o24
114 Záväzky zo sociálneho fondu c2b wiv nsc
115 Iné dlhodobé záväzky j 8gc qc t4e
122 Krátkodobé záväzky súčet d0 3 g6t 2 lw4 4 t4y
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8d p xzt p3m ddc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3p a 0zm okf qwx
131 Záväzky voči zamestnancom z ibr 1 78x a 0r4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a8h 0 dxu l x3c
133 Daňové záväzky a dotácie 5f8 8eg 0sj
136 Krátkodobé rezervy a 7u5 u hbu h s9c
137 Zákonné rezervy j 9r6 a vit
138 Ostatné rezervy 7 orv
139 Bežné bankové úvery n gz2 8 yp9 f 2cz