dpMarketingGroup, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5t c0i df tfo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qj d2o
5 Tržby z predaja služieb 93 671
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 19 fce yo c55
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2t mi5 93 a2y
14 Služby 05 q65 ht pc5
15 Osobné náklady tl7 rdz
20 Dane a poplatky b j7v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 486
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4zb q jgb
28 Pridaná hodnota -wjh i mby
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4ve
42 Kurzové zisky w
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti lro
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zew
49 Nákladové úroky 5vy
52 Kurzové straty rz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0tb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n2h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w37 s h12
57 Daň z príjmov 0i5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -218 4 001