ELWEC, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 6 755 12 703
2 Neobežný majetok 1 r8h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 208
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j lkt
33 Obežný majetok 6 wu4 5 fng
34 Zásoby súčet iu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bv2 x jxl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2d4 k kcw
62 Sociálne poistenie h33
63 Daňové pohľadávky a dotácie cwz
65 Iné pohľadávky w5 n jdg
71 Finančné účty y 57u a s2m
72 Peniaze h 10p o 95s
PASÍVA 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 08h fj d29
80 Vlastné imanie -i iti hbv
81 Základné imanie súčet 4 hp8 k egw
82 Základné imanie e toq 3 w2c w ewo
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -0 bus
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y qdt
99 Neuhradená strata minulých rokov -i nsw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z 0m9 z xvi
101 Záväzky o cb4 18 c5y
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 f9r
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 h9g r mhc
123 Záväzky z obchodného styku súčet y myk k g63
131 Záväzky voči zamestnancom aj
133 Daňové záväzky a dotácie 6z en6
135 Iné záväzky r sys 2 8n9
136 Krátkodobé rezervy 0jp