ELWEC, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 755 12 703 7 712
2 Neobežný majetok w juc f bba
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 208 2 246
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b q90 d 1t5
33 Obežný majetok 2 bik k c9l o msc
34 Zásoby súčet zm 1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fr7 r ibo v 2a3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l8s a hl8 f ljk
62 Sociálne poistenie tfe
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0dp
65 Iné pohľadávky z1 9 yk3 5r
71 Finančné účty q 5pd d 3no 872
72 Peniaze e yga r bab exs
PASÍVA 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k pdz ax mes i chd
80 Vlastné imanie -q jyb isb -1 x73
81 Základné imanie súčet i ls8 9 0km j f0j
82 Základné imanie 4 zhf q cy3 q vcv 9 tyx
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -u 7y1
87 Zákonné rezervné fondy tu4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s 0s8 -n 7wy
99 Neuhradená strata minulých rokov -j 7il -v 0ow
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 nsp l glp -0 o65
101 Záväzky s muu wr x8r am ava
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 qvy l rtd
122 Krátkodobé záväzky súčet s sov 8 l7f n s65
123 Záväzky z obchodného styku súčet p xig j yct r zcf
131 Záväzky voči zamestnancom dw
133 Daňové záväzky a dotácie k8 y9x dir
135 Iné záväzky z tac 8 9je a thv
136 Krátkodobé rezervy nj4 wdl