ELWEC, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 755 12 703 7 712 81 081
2 Neobežný majetok 1 8pv z 3gi e o7e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 208 2 246 1 283
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p qcn k azk p ba5
33 Obežný majetok 5 wpt 4 e0a u ovq ga emg
34 Zásoby súčet r4 1 h3 wjq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet unc o xrs y umg is tsk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet byq u gck h 57n hv 12l
62 Sociálne poistenie crz
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7bg
65 Iné pohľadávky ux m xpi kl 9yx
71 Finančné účty 9 sb5 b 4rk msd 1z xhn
72 Peniaze t y6m i cn9 b32 a6 36b
PASÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q rnb sx jys 6 m8d dg ujq
80 Vlastné imanie -l tm0 1dj -m iuj -ya vc8
81 Základné imanie súčet d inm s l71 3 3i4 f 32c
82 Základné imanie q lni h h40 0 ljj t ij1 s 1xz
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -j 0ww
87 Zákonné rezervné fondy 488 cpi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b 5w3 -b 3fo -mj hw0
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 ba4 -8 qdy -w5 5e2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h tla 3 f23 -4 51b -ul jgw
101 Záväzky p wmy bp k66 o3 3ob mdg 0oe
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 pov e jkk j hij
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 3jt v 04i h uj5 n8 lmz
123 Záväzky z obchodného styku súčet n zxv q 6k1 y 1ko o0 qe1
131 Záväzky voči zamestnancom rd
133 Daňové záväzky a dotácie xc md7 rzd k cvv
135 Iné záväzky q y52 a yyw r 1hi 17 lxz
136 Krátkodobé rezervy fln 4od svp
139 Bežné bankové úvery ck xj9