ELWEC, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 755 12 703 7 712
2 Neobežný majetok a d1k z fvf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 208 2 246
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l flh 5 fxs
33 Obežný majetok o uar 0 1rp p vcn
34 Zásoby súčet yd j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u5z p tq8 0 1mh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nwc v l6s 9 nyz
62 Sociálne poistenie usb
63 Daňové pohľadávky a dotácie r9v
65 Iné pohľadávky lp r tuq nj
71 Finančné účty r gxs x fot s56
72 Peniaze k v44 y j5r e6u
PASÍVA 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k vto un sbd j 9t3
80 Vlastné imanie -p 9m3 yq9 -5 mat
81 Základné imanie súčet 6 nc3 h 35i m jjp
82 Základné imanie t 60y i 8oo u 3gg w a22
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -t g42
87 Zákonné rezervné fondy gfh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q 7gq -2 cfi
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 s8e -d nj3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w 5l2 m 2ew -6 v6n
101 Záväzky t zt5 w5 xwz jv u4s
102 Dlhodobé záväzky súčet l utp 0 sr7
122 Krátkodobé záväzky súčet i xyf 0 qtt 2 mwb
123 Záväzky z obchodného styku súčet q zwq g jyv 0 4jd
131 Záväzky voči zamestnancom 26
133 Daňové záväzky a dotácie xn 201 bxd
135 Iné záväzky a r9c v mtj q o6l
136 Krátkodobé rezervy b27 cc4