Müllerová s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 9 777 24 775 19 932
2 Neobežný majetok 5 mbq l 8nb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 333 5 833
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 5po z rd8
33 Obežný majetok f t4v r lvy qa uj2 ez yax
34 Zásoby súčet h mpt m wj6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i 7rk 1z ogt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tl dsj
62 Sociálne poistenie n l20
63 Daňové pohľadávky a dotácie d nkp
71 Finančné účty x 1px a o5d 8w aqs c f0u
72 Peniaze o ncn t 4j4 wv g5u 5 2r6
PASÍVA 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f yjv 2 lp2 9r viw ix tbj
80 Vlastné imanie 7 6no y fpo 9 74u m a33
81 Základné imanie súčet n nrr a p9h x 6vq g lkk
82 Základné imanie 1 qpy 5 mt2 4 pkd f cxh
86 Ostatné kapitálové fondy t kia mq dtt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bvo -w nxt
99 Neuhradená strata minulých rokov -ymx -x zex
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dx6 -r zx0 -h 2s9
101 Záväzky q mz9 ru b4b 8k em2
102 Dlhodobé záväzky súčet l u7s 8 zmx
122 Krátkodobé záväzky súčet i bku 70 dsc 2r tqb
123 Záväzky z obchodného styku súčet sj bw 3j7
131 Záväzky voči zamestnancom m2f of6
133 Daňové záväzky a dotácie di zya
135 Iné záväzky g g26 ro 7da it poi