LACI TOW CAR s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 689 7 083
2 Neobežný majetok h 1g2 3 ldt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 675 2 450
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 bwt s 0w1
33 Obežný majetok f utl w 9lg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sr p7a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3c 6pf
65 Iné pohľadávky dl g5
71 Finančné účty j gxj v ezm
72 Peniaze e esz t ufy
PASÍVA 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 h06 y o90
80 Vlastné imanie ncw l 0wl
81 Základné imanie súčet jh 8bp s5 z7o
82 Základné imanie zn mph 72 1aa
86 Ostatné kapitálové fondy 0 jx2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k 6pa
99 Neuhradená strata minulých rokov -n a1t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 mej -9 731
101 Záväzky s 6kl wb9
122 Krátkodobé záväzky súčet r h55 egy
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8eb 1zm
131 Záväzky voči zamestnancom 9oo o75
133 Daňové záväzky a dotácie pud
135 Iné záväzky 5 h0y 7i5