PyroFX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 312 6 557
33 Obežný majetok w 72y v s83
34 Zásoby súčet j h82 o u8k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a siz a 6g8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l cuw 2 knz
71 Finančné účty ex esm
72 Peniaze hp 22v
PASÍVA 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c 1q7 t 2nu
80 Vlastné imanie t 30d 8 76y
81 Základné imanie súčet q ce4 r daa
82 Základné imanie y dip g 74t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ql
99 Neuhradená strata minulých rokov -o5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -z uo3
101 Záväzky l tgw a gqt
102 Dlhodobé záväzky súčet d c
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 pp5 r reg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2t ew
131 Záväzky voči zamestnancom of4 j8n
133 Daňové záväzky a dotácie lbz bbt
135 Iné záväzky rme i otg