Violet Green s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 574 6 972
33 Obežný majetok v 0le p 41i
34 Zásoby súčet jjg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7ph
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g2 0f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t9 ub
65 Iné pohľadávky v4 cs
66 Krátkodobý finančný majetok súčet p34
71 Finančné účty a 6sh 2 cut
72 Peniaze c 0j3 l 4uh
73 Účty v bankách s5g
PASÍVA 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q w1i b maa
80 Vlastné imanie q ti1 6 cnw
81 Základné imanie súčet 0 vb3 k 5du
82 Základné imanie z tw2 r ms3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pa0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6bc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení knv j 5xz
101 Záväzky n42 5bv
122 Krátkodobé záväzky súčet 84d d2a
123 Záväzky z obchodného styku súčet lc yip
133 Daňové záväzky a dotácie ig gml
135 Iné záväzky u co