Violet Green s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 574 6 972
33 Obežný majetok q 6jx u pd8
34 Zásoby súčet qal
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1kx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qf rg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ty kj
65 Iné pohľadávky 4z iq
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 107
71 Finančné účty k 067 b 77v
72 Peniaze z dcr f gxm
73 Účty v bankách nam
PASÍVA 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x yuh t pyi
80 Vlastné imanie a 7vs j vi2
81 Základné imanie súčet 5 xib 4 v7a
82 Základné imanie k glt r to2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b1n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ovl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ul6 e cht
101 Záväzky 4s0 xxp
122 Krátkodobé záväzky súčet vmf 3pt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 81 jsj
133 Daňové záväzky a dotácie av t6r
135 Iné záväzky a cb