Online Digital s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 7 755 8 324
33 Obežný majetok y 2xt u 8fo
34 Zásoby súčet i eqg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jw
65 Iné pohľadávky cc
66 Krátkodobý finančný majetok súčet m81
71 Finančné účty 4 o8c n 7fs
72 Peniaze q gug 2 i7p
73 Účty v bankách 953
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k qyb p 6xp
80 Vlastné imanie -z oqe -q bqz
81 Základné imanie súčet w 5t1 7 400
82 Základné imanie 8 9m5 t ff5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pv gy1
99 Neuhradená strata minulých rokov -sx 4b1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mt wvp c m77
101 Záväzky ks yau qx pko
122 Krátkodobé záväzky súčet e9 0bk p6 e9f
133 Daňové záväzky a dotácie l eiu
135 Iné záväzky wr f6c zv iec