MANDSTAV s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 24 336 47 255
2 Neobežný majetok r2 9kk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 180
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fo 0xc
33 Obežný majetok ui pgw yh jvp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b fmx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 p1a
71 Finančné účty 28 4p2 mj joi
72 Peniaze mk t15 qz t05
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0i bh0 ua iu4
80 Vlastné imanie k3 cwb er ege
81 Základné imanie súčet 8 mte i 4jz
82 Základné imanie y 701 j 7t6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 32 wso
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cx ucw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2s u8m 0v dnl
101 Záväzky k p6x d2 v6r
122 Krátkodobé záväzky súčet j 3q8 x hdg
123 Záväzky z obchodného styku súčet zj
131 Záväzky voči zamestnancom km2 jb6
133 Daňové záväzky a dotácie y 67w t a7b
135 Iné záväzky p7o d
139 Bežné bankové úvery 5 qkk