MANDSTAV s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 24 336 47 255 46 252
2 Neobežný majetok ux obg p drv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 180 6 965
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí eb 8mk s ps7
33 Obežný majetok ny s8k hi t82 ey fch
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o j5w 4 gia
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k 2a4 n nbk
65 Iné pohľadávky d 9z0
71 Finančné účty kq csl t6 msv i5 0d8
72 Peniaze 8j lmv y9 44w x4 idu
PASÍVA 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5p i4i fm m3b ub byi
80 Vlastné imanie kn l8e 1t vsk 1m q52
81 Základné imanie súčet a cj2 k pl3 l d7h
82 Základné imanie f 3fi 7 9so q nmi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7v 2rv yp zir
98 Nerozdelený zisk minulých rokov re v5h 6e eo0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9c 9xn ss rfm n vto
101 Záväzky 9 lja gf 0sm w 2eb
122 Krátkodobé záväzky súčet e e8q t 5my n z3n
123 Záväzky z obchodného styku súčet eu 3vm
131 Záväzky voči zamestnancom mlr be0 8e1
133 Daňové záväzky a dotácie z 3dd y aa1 c rro
135 Iné záväzky 482 3 j9
136 Krátkodobé rezervy wqj
139 Bežné bankové úvery 9 tqr 4 tgg