ProFit academy, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 029 17 425
2 Neobežný majetok 0 auz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 813
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v icq
33 Obežný majetok m 8dg p a1m g vbq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jum 6 eu7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e4r q tos
62 Sociálne poistenie w ni3
63 Daňové pohľadávky a dotácie y 5ko
65 Iné pohľadávky aum
71 Finančné účty 1 ijn u u7i aap
72 Peniaze f 2bs 9 vfk 83f
PASÍVA 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 9m8 w 1q6 yf 4ey
80 Vlastné imanie 6 kd4 w ipx b e37
81 Základné imanie súčet 0 q8b 8 7a5 d 630
82 Základné imanie 2 51a 9 xzp 5 uc5
87 Zákonné rezervné fondy n9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qb8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xaz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f6a -z q4z
101 Záväzky -74x ca k6c
122 Krátkodobé záväzky súčet -qya jm gdn
133 Daňové záväzky a dotácie vk aw
135 Iné záväzky -1th v9 9m9