MHcontrol s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 15 625 48 290 46 699
2 Neobežný majetok fy stj mx j0v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 587 15 319
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 22 04d 6k 8jx
33 Obežný majetok w4 v5v rf gcj f4 fym
34 Zásoby súčet v mg6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i6a b l8o a egh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 05y y bd0 a 3gb
62 Sociálne poistenie kl5
63 Daňové pohľadávky a dotácie ctc
65 Iné pohľadávky bse 6em bui
71 Finančné účty 25 umg yj ucq bg qqw
72 Peniaze 3v rjf g5 hoe g6 tq9
PASÍVA 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0v tnf st co6 a3 tfn
80 Vlastné imanie -mq 3ie d 128 v0 9x8
81 Základné imanie súčet z x8x c ikg e 81d
82 Základné imanie f p4o o it5 w oj5
87 Zákonné rezervné fondy cts
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -66 uys c 0ob
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w k7f
99 Neuhradená strata minulých rokov -pi ucu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ql dbm 7j 6t5 56 vhb
101 Záväzky 8h nnr j2 ioe q1 iij
102 Dlhodobé záväzky súčet 3x 5yx 2e 6q5 7q ir4
122 Krátkodobé záväzky súčet 4x mek 8i fiu p uwk
123 Záväzky z obchodného styku súčet bx xv6
131 Záväzky voči zamestnancom gy4 v bjp o 1n0
133 Daňové záväzky a dotácie tab a bbe 3 xmc
135 Iné záväzky cs vwb 8 9zs i iqa
136 Krátkodobé rezervy anr