MHcontrol s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 15 625 48 290
2 Neobežný majetok ev 0iv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 587
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5d ylq
33 Obežný majetok k2 12g 9v 44d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9fb n gws
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ygb b 1vx
62 Sociálne poistenie rnm
63 Daňové pohľadávky a dotácie 22c
65 Iné pohľadávky 3vo cdl
71 Finančné účty 3k gnn t2 akd
72 Peniaze hn 5nl sl 9ij
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 98 l5l tq pvf
80 Vlastné imanie -bd sjf z 3n5
81 Základné imanie súčet t new f a54
82 Základné imanie c wqd 3 t86
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7y 33v
99 Neuhradená strata minulých rokov -da t90
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s3 at4 vg c2s
101 Záväzky 4x ylm gl qnb
102 Dlhodobé záväzky súčet ij ciy ib mp1
122 Krátkodobé záväzky súčet bq dtp iy foy
123 Záväzky z obchodného styku súčet a6
131 Záväzky voči zamestnancom ic7 o aup
133 Daňové záväzky a dotácie gxb y vz8
135 Iné záväzky fy ofk b yar