MAREKAS GROUP s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 635 123 217
2 Neobežný majetok x0 pkj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 146
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a4 3ve
33 Obežný majetok v 2i3 4 m6f 39 vuz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3ye l0 d3q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 32 2iv
62 Sociálne poistenie iji 7 x6r
63 Daňové pohľadávky a dotácie bek 7 iup
65 Iné pohľadávky x fx4
71 Finančné účty f kvx p 4x9 zx yao
72 Peniaze p acc 4 nna 82 dhg
PASÍVA 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 ylk v iwy 328 udv
80 Vlastné imanie g 9h5 z 82o yj ii7
81 Základné imanie súčet 2 tkh l 4me c sf8
82 Základné imanie l lpw x 1fm r fz7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t 4qj
99 Neuhradená strata minulých rokov -b p9c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f m9s dg o4j
101 Záväzky r ivp z6l 91c
122 Krátkodobé záväzky súčet d 8b0 9rd o6t
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 28v 2u aqo
131 Záväzky voči zamestnancom fwa
133 Daňové záväzky a dotácie j krm
135 Iné záväzky v l5j nu 7ep