Hotel, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 8 929
33 Obežný majetok k rcq y nj7
34 Zásoby súčet 1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cdw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n2
62 Sociálne poistenie by6
63 Daňové pohľadávky a dotácie ib7
71 Finančné účty 3 c80 6 dzx
72 Peniaze 9 1cl 5 x5z
PASÍVA 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 7ss 6 zgj
80 Vlastné imanie u e0a d z9o
81 Základné imanie súčet 1 pir 7 i45
82 Základné imanie 2 ama 2 q4j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tj3
101 Záväzky t 51y
122 Krátkodobé záväzky súčet x sxs
123 Záväzky z obchodného styku súčet h vmq
131 Záväzky voči zamestnancom bs4
133 Daňové záväzky a dotácie ds1
135 Iné záväzky p
136 Krátkodobé rezervy cnz