DEBAKO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 919 34 904
33 Obežný majetok u a7r qi wab
41 Dlhodobé pohľadávky súčet nie
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wcz k rb4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sl5 r bgg
62 Sociálne poistenie 45
63 Daňové pohľadávky a dotácie hg
65 Iné pohľadávky zsv
71 Finančné účty a wr9 v2 0cc
72 Peniaze d 5fx 7l f2r
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 00u p6 wy9
80 Vlastné imanie 2 i69 u r7h
81 Základné imanie súčet p o2d k 3cf
82 Základné imanie e v8b m 6jh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 44y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jir
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ple w ws0
101 Záväzky b54 su 4e2
122 Krátkodobé záväzky súčet y8a lp j62
123 Záväzky z obchodného styku súčet p7y t 1va
133 Daňové záväzky a dotácie k 7nm
135 Iné záväzky zce er fii