BJ Estetik s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 453
33 Obežný majetok dm 4pr
34 Zásoby súčet e p11
53 Krátkodobé pohľadávky súčet br9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o0q
65 Iné pohľadávky h8
71 Finančné účty 4 ngg
72 Peniaze 8 2ir
PASÍVA 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4g t14
80 Vlastné imanie -o 9ch
81 Základné imanie súčet 2 oeh
82 Základné imanie y 405
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k 1jb
101 Záväzky gr loz
122 Krátkodobé záväzky súčet k nya
131 Záväzky voči zamestnancom d4t
133 Daňové záväzky a dotácie utb
135 Iné záväzky d ar9
139 Bežné bankové úvery r ror