projekt-GEO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2022
1 SPOLU MAJETOK 86 929
2 Neobežný majetok ew ko8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 598
13 Stavby s oqt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f7 xfc
33 Obežný majetok jp y1s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h1 x3f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ou 84p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m6 tuw
71 Finančné účty jq ap2
72 Peniaze 9 8my
73 Účty v bankách hu 5be
74 Časové rozlíšenie súčet e2y
76 Náklady budúcich období krátkodobé 35s
PASÍVA 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t6 t48
80 Vlastné imanie nm n7g
81 Základné imanie súčet p 85d
82 Základné imanie x 41d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 im3
101 Záväzky 88 qfo
122 Krátkodobé záväzky súčet m e41
123 Záväzky z obchodného styku súčet 229
126 Ostatné záväzky z obchodného styku lb6
133 Daňové záväzky a dotácie n ksr
140 Krátkodobé finančné výpomoci se 2fh