HAJU INVEST s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 000 27 767
2 Neobežný majetok t8 dol
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 000
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok m4 tyt
33 Obežný majetok d pvi j qzh 6 pe4
71 Finančné účty c k5y u 1ad 5 633
72 Peniaze q kh8 3 31p 0 ap7
PASÍVA 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 egw o wys yd 2r6
80 Vlastné imanie i hgl s 6q5 p 21k
81 Základné imanie súčet s pmq 1 bzf n k5b
82 Základné imanie j sfc s w2p v gm2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 otj
101 Záväzky 2v pt7
122 Krátkodobé záväzky súčet ks 5q0
123 Záväzky z obchodného styku súčet q 40x
135 Iné záväzky ml oo4