Kvetinárstvo-Pelu s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 116
33 Obežný majetok b uyz
34 Zásoby súčet s g07
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 725
71 Finančné účty mro
72 Peniaze xo9
PASÍVA 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 fda
80 Vlastné imanie 7 um4
81 Základné imanie súčet g 4dv
82 Základné imanie d 1qe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z 5ks
101 Záväzky 2 xq3
121 Dlhodobé bankové úvery 3 8wr
122 Krátkodobé záväzky súčet vtl
123 Záväzky z obchodného styku súčet rfb
136 Krátkodobé rezervy 0pd